تا به FATF نپیوندیم رابطه با عربستان بی‌فایده است

تا به FATF نپیوندیم رابطه با عربستان بی‌فایده است

اینکه ایران و عربستان بعد از هفت سال تخاصم جدی، ترجیح را بر تفاهم دانسته اند، می‌تواند یکی از اتفاقات مهم برای هر دو کشور و البته منطقه مهم خاورمیانه باشد و دستاورد‌های مهم امنیتی و اقتصادی را موجب شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی