نگرانی کارمندان، کارگران و بازنشستگان از میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳؛ حقوق ما به نصف خط فقر هم نمی‌رسد!

نگرانی کارمندان، کارگران و بازنشستگان از میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳؛ حقوق ما به نصف خط فقر هم نمی‌رسد!

اگر چرخی کوتاه در شهر بزنیم پیرمردان فرتوتی را می‌بینیم که در این سن و سال مسافرکشی می‌کنند یا از آن دلخراش‌تر، تصویر زنان سالمندی‌ست که کنار خیابان یا در راهرو‌های مترو دستفروشی می‌کنند، اما واقعیت این است که حق این آدم‌ها این نیست و ۲۰ درصدِ پیشنهادی دولت در هیچ سطحی هیچ کمکی به اعاده‌ی حق نمی‌کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی