رفتار تندروها درباره حجاب به شرع و قانون ضربه می زند

رفتار تندروها درباره حجاب به شرع و قانون ضربه می زند

اگر بخواهیم نسبت مجازات های پیش بینی شده در این لایحه را با احکام شرعی بسنجیم، چنین چیزی در شرع وجود ندارد. اسلام نگفته از کسی که حجاب ندارد جریمه نقدی بگیرید! بسیاری از فقها بر این عقیده اند و مجازات های تعیین شده برای بی حجابی را مطابق با احکام شرعی نمی دانند.

فرهنگی

اخبار سیاسی