تداوم خودتحریمی؛ ایران در لیست سیاه FATFباقی ماند

تداوم خودتحریمی؛ ایران در لیست سیاه FATFباقی ماند

وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف ای تی اف» با اعلام این که با توجه به این که جمهوری اسلامی نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف‌ ای ‌تی ‌اف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله ‌ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌ خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه ‌ها به اجرا درآورند.

فرهنگی

اخبار سیاسی