نقشه راه ایران در «خاورمیانه اروپایی» گم شد!

نقشه راه ایران در «خاورمیانه اروپایی» گم شد!

فرصت ها و ظرفیت های زیادی برای توسعه دارند و می توانند خاورمیانه را به یک اروپای جدید بدل کنند. نبود نام ایران در این میان و تنگناهایی که در این روزها کشور در آن گرفتار شده است، سوالات زیادی در ذهن ایجاد کرده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی