«صدک»‌‌بندی، اسم رمز حذف یارانه؟

«صدک»‌‌بندی، اسم رمز حذف یارانه؟

ارانه دادن به افراد و خانوارها یکی از سیاست‌های اقتصادی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران استفاده می‌شود. این سیاست به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود رفاه عمومی اجرا می‌شود. با این حال، یارانه دادن نیز با انتقاداتی همراه است.

فرهنگی

اخبار سیاسی