بنزین گران روسی در باک خودروهای ایرانی

بنزین گران روسی در باک خودروهای ایرانی

یک جریان سیاسی خاص به اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین دامن می‌زنند و با انتشار شایعه گران شدن بنزین درصدد به هم زدن جو جامعه هستند وگرنه نه دولت و نه مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.

فرهنگی

اخبار سیاسی