گرانی خوراکی‌ها و اجاره خانه در ماه اخیر

گرانی خوراکی‌ها و اجاره خانه در ماه اخیر

فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار) در ارتباط با مذاکرات مزدی امسال گفت: فارغ از هر انتقادی که به نمایندگان کارگری شورایعالی کار بابت امضا کردن دستمزد ۱۴۰۲ داریم، یک مساله اساسی وجود دارد و اینکه با شعارِ «مهار تورم» این مصوبه شکل گرفته و به مرحله‌ی ابلاغ رسیده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی