حمله تند شریعتمداری به خاتمی: عدم شرکت در انتخابات را «‌همراهی با مردم‌» نامیده؛ کدام مردم؟

حمله تند شریعتمداری به خاتمی: عدم شرکت در انتخابات را «‌همراهی با مردم‌» نامیده؛ کدام مردم؟

حسین شریعتمداری نوشت: آقای خاتمی که متوجه شده است، همراهی اخیر ایشان با آمریکا و اسرائیل از نگاه این و آن پنهان نمانده است، به ترفند فرار به جلو متوسل شده و دیروز در جمع تعدادی از مدعیان اصلاحات، عدم شرکت خود در انتخابات را «‌همراهی با مردم‌»! نامیده است! و توضیح نداده است که منظورش همراهی با کدام مردم است؟!

فرهنگی

اخبار سیاسی