کنایه تورمی همتی به رئیسی

کنایه تورمی همتی به رئیسی

لطفاًبرای اطلاع مردم توضیح دهید: با کدام اطلاعات و تحلیل در ایام انتخابات۱۴۰۰قاطعانه قول نصف و سپس تک رقمی کردن تورم را دادید؟

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات