دولت به‌جای توزیع کالابرگ، تورم را کنترل کند

دولت به‌جای توزیع کالابرگ، تورم را کنترل کند

همچنین عسگری تاکید کرده بود: اگر کسانی به دهک‌بندی خود اعتراض داشته باشند می‌توانند به سایت حمایت مراجعه و اطلاعات دهک‌بندی خود را ملاحظه کنند. اگر خارج از آن بود نیز می‌توانند به ادارات کل کار و تعاون استان‌ها به صورت حضوری مراجعه کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی