مضحکه معتمد جاعل

مضحکه معتمد جاعل

گواه صادق آن شعر حضرت حافظ که می‌گوید «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند ...»، همانا شیخ‌البکایی است که هم محراب و منبر را دارد و هم آن کار دگر را؛ خاصه آنکه نه تنها محراب و منبر را دارد، بلکه معروف است به شیخ گریانی که با اندک ذکرمصیبتی چشمه اشکش می‌جوشد و در انظار سرریز می‌کند!

فرهنگی

اخبار سیاسی