گلایه صریح محمد مهاجری از سکوت ائمه جمعه در مقابل فساد بزرگ چای دبش بخاطر رئیسی

گلایه صریح محمد مهاجری از سکوت ائمه جمعه در مقابل فساد بزرگ چای دبش بخاطر رئیسی

با اینکه دوهفته از لو رفتن فساد بزرگ چای دبش در دولت رئیسی گذشت حتی به اندازه اشاره ای کوچک برایتان مهم نبود؟هم جناحی بودن با دولت،ساکت تان کرد و زبان تان به حقگویی باز نشد؟از مردم گلایه نکنید چرا به نمازجمعه نمی آیند و پناه آنها نیستید. خودتان مقصرید.

فرهنگی

اخبار سیاسی