ارتباط «چای دبش» با «فرش‌های مفقودی سعدآباد»!

ارتباط «چای دبش» با «فرش‌های مفقودی سعدآباد»!

ساختمان حافظیه ریاست جمهوری در نزدیکی مجموعه‌ فرهنگی و تاریخی کاخ سعدآباد قرار دارد و محل برگزاری جلسات ریاست‌جمهوری بوده است که این روزها نه خود ساختمان و جلساتش که اسباب و وسایل موجود در آن محل بحث شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی