انتقاد صریح عباس عبدی از پناهیان / روحانیت است که وظیفه خود را انجام نداده نه آموزش و پرورش

انتقاد صریح عباس عبدی از پناهیان / روحانیت است که وظیفه خود را انجام نداده نه آموزش و پرورش

واقعیت این است که این کار وظیفه هیچ نظام آموزشی نیست. این کار در حوزه وظایف روحانیون و روشنفکران جامعه و رسانه است. اگر امروز مردم چنین گرایشی را ندارند، ناشی از ضعفی است که در روحانیت به وجود آمده و نه در نظام آموزشی.

فرهنگی

اخبار سیاسی