۳۸ میلیون ایرانی تحت تاثیر گرد و غبار / ۲۰۸۳۷ مرگ منتسب به ذرات معلق در ۱۴۰۰+۴۴

۳۸ میلیون ایرانی تحت تاثیر گرد و غبار / ۲۰۸۳۷ مرگ منتسب به ذرات معلق در ۱۴۰۰+۴۴

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تصریح کرد که طی یک روز گذشته در مناطقی همچون زابل نیز تعداد مراجعات بسیار افزایش داشته است که باید به آن توجه شود و همچنین مراقبت در خصوص پایش مواد غذایی، سلامت آب و هوا و افزایش مراکز درمانی بسیار نیاز است.

فرهنگی

اخبار سیاسی