صالحی:متاسفانه مهاجرت به دانش آموزان و کودکستان رسیده

صالحی:متاسفانه مهاجرت به دانش آموزان و کودکستان رسیده

رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفت: نسل امروز ما نسل پرسشگر شده است و ما نتوانستیم اسلام را باب حُب به مردم معرفی کنیم بلکه از باب مناسک به مردم معرفی کردیم. اگر می‌توانستیم دین و معرفت شناسی را از در زیبایی وارد می‌شدیم، نیازی نبود با زور مناسک را وارد کنیم.

فرهنگی

اخبار سیاسی