«معیشت» مردم تذکری که گوش شنوایی ندارد

«معیشت» مردم تذکری که گوش شنوایی ندارد

معمول است که کاندیداهای ریاست جمهوری در زمان تبلیغات برنامه اصلی خود را روی موضوعات اقتصادی می‌گذارند و در تبلیغات و مناظرات وعده‌های جذاب، خوش آب و رنگ و پرطمطراق اقتصادی می‌دهند تا به نحوی بتوانند مردم را به حمایت از خود ترغیب کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی