واکنش روحانیت به اظهارات علم و الهدی و مصباحی مقدم:کار روحانیت نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست!

واکنش روحانیت به اظهارات علم و الهدی و مصباحی مقدم:کار روحانیت نمک پاشیدن بر زخم مردم نیست!

روحانیت که روزگاری مرجع درد‌های مردم بود، امروز کارش به جایی رسیده که از منبر نماز جمعه، سعی در توجیه نادرست و وارونه مردم به تمکین در برابر مشکلات می‌کند. تا اینجا را هم شاید بشود نادیده گرفت، ولی هنگامی که این توجیه حالت نمک پاشیدن بر زخم پیدا می‌کند، قابل تحمل نخواهد بود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات