انتقاد یک مرجع‌تقلید از مجلس و دولت؛ پشت میز نشستن و برای مردم تکلیف معین کردن، اسلام‌‌گونه نیست

انتقاد یک مرجع‌تقلید از مجلس و دولت؛ پشت میز نشستن و برای مردم تکلیف معین کردن، اسلام‌‌گونه نیست

یک مرجع تقلید گفت: پشت میز نشستن و برای مردم تکلیف معین کردن، اسلام این گونه نیست، اسلام می‌گوید همه در یک مرکزی جمع شوند و نظر بدهند، و در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظرهایی را که دارای یک ویژگی عالی است، بپذیرند.

فرهنگی

اخبار سیاسی