انتقاد شدید مقام دولتی از استاندار فارس و دادستانى شیراز

انتقاد شدید مقام دولتی از استاندار فارس و دادستانى شیراز

قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی نوشت: براستى به کجا چنین شتابان؟! با این رفتار‌ها و احکام غیر قابل قبول قضایی به دنبال اثبات چه چیزى هستیم؟! تکلیف این همه ماموران دولتى از ترس اینکه با آن‌ها نیز چنین برخورد ناحقى صورت گیرد چیست؟

فرهنگی

اخبار سیاسی