پلمب کردن صورت مسئله

پلمب کردن صورت مسئله

یکی دیگر از کسبه این مجتمع تجاری نیز تاکید کرده است: «از فردا به‌دنبال فک پلمب می‌رویم، چون پلمب این مجتمع تجاری با حدود هزار نفر پرسنل دارای تبعات اقتصادی خواهد بود.» او از گرفتن تعهد ۸صفحه‌ای هیئت‌مدیره این مجتمع پیش از پلمب خبر داد.»

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات