تجمع ممنوع؛ مگر به تشخیص ما!

تجمع ممنوع؛ مگر به تشخیص ما!

بر اساس لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» دولت رئیسی، برگزاری تجمع منوط به اعلام نظر فرماندار شده، نیروی انتظامی حق برهم زدن تجمع را دارد و ناشناس بودن در تجمعات ممنوع است! همچنین ممنوعیت حضور در تجمعات؛ مجازات جدیدی است که در لایحه برگزاری تجمعات پیش بینی شده‌است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات