افزایش قیمت بنزین در صورت تایید سران قوا

افزایش قیمت بنزین در صورت تایید سران قوا

معاون سازمان برنامه و بودجه درباره مولدسازی نیز تاکید کرد: «اعداد پارسال غیرواقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱1۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی