نصف ایران در فقر مسکن

نصف ایران در فقر مسکن

گزارش رسمی با محتوای «تخریب گسترده رفاه ملکی در عصر جهش قیمت‌ها»، نشان‌دهنده رکوردزنی فقر مسکن در کشور است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات