تعداد واقعی فقرا حداقل ۴۵ میلیون نفر است/ سیاست مالیاتی دولت بر دامنه فقر افزوده

تعداد واقعی فقرا حداقل ۴۵ میلیون نفر است/ سیاست مالیاتی دولت بر دامنه فقر افزوده

بر اساس آمار‌های رسمی مراجعی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار، خط فقر در کشور ما قریب ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است، بدیهی است که برخی معتقد هستند که خط فقر واقعی بیش از این ارقام است، اما اگر ما بنا را بر همین ارقام رسمی بگذاریم، با توجه به دیگر شاخص‌ها و با در نظر گرفتن خط فقر نسبی و مطلق، قریب ۳ دهک در ذیل خط فقر مطلق قرار می‌گیرند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات