فساد چای دبش پایگاه اجتماعی دولت رئیسی را تضعیف کرده است

فساد چای دبش پایگاه اجتماعی دولت رئیسی را تضعیف کرده است

جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به فساد چای دبش گفت: من به صورت مشخص در این فسادی که اتفاق افتاده، نمی‌توانم اسمی را بیاورم، چون وزرای مختلفی در این مسئله بوده‌اند. این اتفاق، هم در دوران روحانی بوده و هم دوران رئیسی بوده است. به نظر من اینجا بیشتر بانک مرکزی دخیل است، چون تخصیص ارز و راستی‌آزمایی هر دو به عهده بانک مرکزی است.

فرهنگی

اخبار سیاسی