دادگاه‌ فساد بزرگ چای باید علنی‌ باشد مگر‌ اینکه حامیانشان‌ نفوذ داشته‌ باشند

دادگاه‌ فساد بزرگ چای باید علنی‌ باشد مگر‌ اینکه حامیانشان‌ نفوذ داشته‌ باشند

یک حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه بی شک باید پرونده فساد در چای به صورت علنی برگزار شود، مگر اینکه حامیان این شرکت بتوانند از نفوذ خود برای غیرعلنی کردن دادگاه استفاده کنند، تا مردم از جزئیات فساد آگاه نشوند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات