درباره دستور “گردن شان را بشکنید؛ پاسخش با من”

درباره دستور “گردن شان را بشکنید؛ پاسخش با من”

فرمانده انتظامی مازندران در بازدیدی که از سواحل این استان داشته به نیروهای تحت امرش دستور داده است که هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و افزوده است: "پاسخش با من".

فرهنگی

اخبار سیاسی