برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم

برنامه هفتم توسعه در حد شوخی است؛ نمی دانیم بخندیم یا بگرییم

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو وابسته فرهنگستان علوم در سخنرانی پیرامون فرآیند تدوین برنامه هفتم و چشم انداز آن با تاکید بر نیاز مبرم به یک برنامه با کیفیت؛ لایحه برنامه هفتم را تنها شبحی از برنامه با کیفیت دانسته و آن را از وجوه مختلف مورد انتقاد قرار داد.

فرهنگی

اخبار سیاسی