فرجام جراحی اقتصادی به سبک رئیسی!

فرجام جراحی اقتصادی به سبک رئیسی!

توسعه اقتصادی بی‌شک یک نسخه تمام و کمال برای سعادت بشریت نیست، ولی از سایر ارکان توسعه مثل توسعه سیاسی و فرهنگی بیشتر برای رساندن یک جامعه به موفقیت حائز اهمیت است.

فرهنگی

اخبار سیاسی