اجرای طرح نور به تقابل در جامعه دامن می زند

اجرای طرح نور به تقابل در جامعه دامن می زند

این کار ها در تضعیف دین و دین داری سهم دارند. یک حکم شرعی نباید موجب از هم گسستن اعتماد اجتماعی شود. دین نباید مردم را متفرق کند. دین به ذات خود ظرفیت نفرت اندوزی ندارد، اجبار و اصرار بر طرح هایی مثل طرح نور ایجاد گسست و انزجار می کند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات