علت کمبود شیر خشک نبود تخصیص ارز است

علت کمبود شیر خشک نبود تخصیص ارز است

تحویل زاده گفت: عدم تخصیص ارز علت ایجاد بحران در بازار شیر خشک است. ما ۶۶ میلیون یورو بدهی ارزی به خارج از کشور داریم؛ یعنی ۳ همت؛ سه کارخانه بدهی ارزی دارند؛ یک کارخانه با ظرفیت ۱۰ میلیون از چرخه خارج‌شده و یک کارخانه بزرگ دیگر در دو ماه از چرخه خارج خواهد شد

فرهنگی

اخبار سیاسی