معیشت؛ کلیدواژه پُر تکرار در تذکرات مراجع تقلید به دولت رئیسی

معیشت؛ کلیدواژه پُر تکرار در تذکرات مراجع تقلید به دولت رئیسی

شاید بتوان گفت دولت ابراهیم رئیسی یکی از دولت‌هایی است که بیشترین تذکرات را در حوزه معیشت از سوی مراجع تقلید دریافت کرده است با این وجود به نظر می رسد گوش دولت برای شنیدن نقدها بسته شده است و صداوسیما نیز در این مسیر همراه رئیس دولت و دولتمردان شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی