پشیمانی۹۵ درصد نمایندگان از دعوت رئیسی برای ریاست جمهوری

پشیمانی۹۵ درصد نمایندگان از دعوت رئیسی برای ریاست جمهوری

حمید شجاعی: بیش از 20 ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد و طی این مدت دولت در حوزه اقتصادی عملکرد مشخصی از خود بروز نداده است. اما آنچه که امروز از تاثیر عملکرد دولت در جامعه مشاهده می‌شود نوعی نارضایتی از رویکردها و عملکردهای دولتمردان است.

فرهنگی

اخبار سیاسی