رکود اقتصادی به روایت چک‌های برگشتی

رکود اقتصادی به روایت چک‌های برگشتی

در مرداد ماه امسال مبلغ چك‌هاي مبادله شده، 459 هزار و 280 ميليارد تومان بوده و در بازه‌اي يك‌ماهه، «تعداد» چك‌هاي مبادله‌اي 2.8درصد و «ارزش» آنها 2.6درصد رشد كرده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی