پیشرفت همسایگان، پسرفت ایران

پیشرفت همسایگان، پسرفت ایران

در بهمن ماه سال گذشته بود که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در تشریح آنچه با بررسی جدول داده-ستانده تجارت خارجی ایران و جهان به دست می‌آید از حذف ایران از نقشه تجارت جهانی سخن گفت.

فرهنگی

اخبار سیاسی