تهرانی‌ها صدرنشین کنکور!

تهرانی‌ها صدرنشین کنکور!

بهترین رتبه کنکور ۱۴۰۲ تراز ۱۴.۰۰۰ در آزمون اختصاصی داشتند و در امتحانات نهایی نیز تراز ۱۱.۰۰۰ گرفته است که با میانگین گرفتن از این دو عدد با توجه به تأثیر ۴۰ درصدی سوابق و ۶۰ درصدی کنکور به ترازی حدود ۱۳.۰۰۰ می‌رسیم که بهترین تراز برای کنکوری‌هاست.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات