کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به رئیسی: مردم می‌گویند کاش این آقا مسئولیت داشت

کنایه روزنامه جمهوری اسلامی به رئیسی: مردم می‌گویند کاش این آقا مسئولیت داشت

صاحبان وعده‌ها را حال باید پرسید که سختی زمین سنگلاخ مسئولیت را فهمیدند آیا؟ باز هم از آن وعده‌ها می‌دهند؟ هرچند برخی از همان بزرگواران، همین امروز هم چنان آمار می‌دهند که آدم در سلامت عقل خود شک می‌کند

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات