گره کور سفره مردم

گره کور سفره مردم

رکوردشکنی درآمدهای نفتی بدون برجام»؛ این ادعایی است که دولت سیزدهم بارها آن را مطرح و با ارائه اعداد و ارقام بر آن تأکیده کرده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات