دولت رئیسی در سه سال گذشته درآمد مالیات را چهار برابر کرد

دولت رئیسی در سه سال گذشته درآمد مالیات را چهار برابر کرد

در سه بودجه ارائه‌شده در دولت رئیسی منابع عمومی دولت 122 درصد افزایش پیدا کرد، درآمدهای نفت با 67 درصد رشد به 582 هزار میلیارد تومان رسید و بودجه شرکت‌های دولتی 138 درصد رشد کرد اما درآمدهای مالیاتی با رشدی بیش از 300 درصد همراه شد. یعنی درآمدهای مالیاتی نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی نزدیک به چهار برابر شد. ماموریت دولت همانند سال‌های قبل رشد تولید است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات