افشای جزئیات جدید از درگیری بر سر حجاب در نارنجستان شیراز؛ زن چادری آمر‌به‌معروف شروع‌کننده فحاشی و ضرب‌وشتم بوده!

افشای جزئیات جدید از درگیری بر سر حجاب در نارنجستان شیراز؛ زن چادری آمر‌به‌معروف شروع‌کننده فحاشی و ضرب‌وشتم بوده!

خانم چادری به خانم طرف مقابلش مشت می‌زند و خانم طرف مقابل پرت می‌شود. در این بین خانم چادری فحاشی نیز می‌کند. همسر آن خانم در این صحنه، جلو می‌آید که خانم چادری مجددا به همسر آن خانم هم فحش می‌دهد و ضربه می‌زند.

فرهنگی

اخبار سیاسی