سند «ایران» به نام کیست؟

سند «ایران» به نام کیست؟

نگاهی به فصل سوم قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که کشور ایران متعلق به تمامی مردمانی است که در این آب و خاک زندگی می‌کنند و اقدامی علیه امنیت ملی کشور انجام نمی‌دهند.

فرهنگی

اخبار سیاسی