قانون حجاب، نه اعتبار حقوقی دارد نه قابل اجراست؛ نظرات منتقدان را نشنیدید

قانون حجاب، نه اعتبار حقوقی دارد نه قابل اجراست؛ نظرات منتقدان را نشنیدید

بدون مطالعات اجتماعی و انتشار مستندات ونتایج پژوهشی و بدون انجام پژوهش‌های پیشا قانونگذاری وبدون بررسی آثار اجتماعی لایحه حجاب و عفاف هر گونه قانونگذاری در حوزه حجاب و عفاف، فقط به از دست رفتن سرمایه اجتماعی خواهد افزود و تجربه‌های ناکام قانونگذاری بیشتر و بیشتر خواهد شد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات