باران بمب و راکت برغزه

باران بمب و راکت برغزه

با اين حال شواهد نشان مي‌دهد كه حاميان اسراييل چشم‌ها را روي اين واقعيت بسته و به هر طريق ممكن سعي دارند رژيم صهيونيستي را با وجود نقض آشكار حقوق بشر و قوانين بين‌المللي همچنان زير چتر حمايت خود داشته باشند.

فرهنگی

اخبار سیاسی