اگر در جنگ اقتصادی هستیم، چرا با پلمب کردن کسب و کار‌ها زندگی مردم را فلج می‌کنید؟

اگر در جنگ اقتصادی هستیم، چرا با پلمب کردن کسب و کار‌ها زندگی مردم را فلج می‌کنید؟

در شرایطی که به تعبیر زعمای کشور در جنگ اقتصادی هستیم، مهم‌ترین دارایی این کشور مردم آن است. پلمب کردن یک شرکت به معنای تعطیل کردن فعالیت کارکنان و تامین‌کنندگان و فروشندگان و همه عناصری است که در زنجیره تامین آن شرکت فعالیت دارند. آیا منطقی است شرکتی با هزاران کارمند و ده‌ها هزار ذی‌نفع را به‌خاطر برخی از کارکنان آن تعطیل کرد؟

فرهنگی

اخبار سیاسی