تورم مواد غذایی مهارنشد

تورم مواد غذایی مهارنشد

علاوه بر گوشت گوسفندی و گوساله، قارچ نیز در شهریورماه بیشترین تورم را نسبت به مردادماه سال جاری تجربه کرده است. تورم قارچ در ماه گذشته ۲۱.۸ درصد بوده است. پس از آن خیار با تورم ۱۱ درصد و موز با تورم ۱۰ درصد قرار گرفتند

فرهنگی

اخبار سیاسی