هزینه تونل پوشش مترو از جیب حاکمیت

هزینه تونل پوشش مترو از جیب حاکمیت

یکی از ویژگی‌های سیاست و سیاستمداری در ایران این است که افراد و چهره‌ها بیش از برنامه‌های بلند مدت اهمیت دارند. در واقع این اشخاص و نه برنامه‌ها هستند که در هرمرحله پررنگ دیده می‌شوند.

فرهنگی

اخبار سیاسی