صندوق میل شد، توسعه‌ کان‌لم‌یکن!

صندوق میل شد، توسعه‌ کان‌لم‌یکن!

به دلیل همین تحریم‌ها نمی‌توان نفت ایران را به قیمت جهانی به فروش رساند و در توسعه میدان‌های گازی و صنایع پتروشیمی که محل اصلی درآمد بودجه‌ای ایران‌ هستند نیز پیشرفتی نیست. خود مدیر صندوق هم به آن اشاره کرده است: «وقتی انرژی را به قیمت پایین می‌فروشد نمی‌تواند منابع را برگرداند.»

فرهنگی

اخبار سیاسی