پایان تخفیف نفتی ایران به چین

پایان تخفیف نفتی ایران به چین

برخی برآوردها از کاهش عرضه نفت ایران به چین حکایت دارد که متعاقب آن پیشنهاد کاهش محسوس تخفیف نفتی ایران به چین را مطرح کرده‌است.

فرهنگی

اخبار سیاسی